New-York city : " Sans Motif Apparent..."

NYC Tropismes pola -You Tube  -

Shadows- Strangers than Paradise - You Tube -